Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

O nás

Mezi řekami, o.s

1. Orgány sdružení:

a) valná hromada
b) představenstvo:
Předseda sdružení: Václav Šmerák
Místopředseda sdružení MVDr. Radek Svoboda
Místopředsedkyně sdružení: Miroslava Pelíšková
c) kontrolní rada

2. Sídlo sdružení:

Mezi řekami, o.s
Krňany 86, okr. Benešov, 257 44
IČ: 22859837
Kontakt:
Mob. 603196678
v.smerak@seznam.cz

3. Stanovy občanského sdružení:

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Krňany, Teletín, Třebsín, Vysoký Újezd
Mezi řekami, o.s.

(dále jen „sdružení“)

Čl. I
Název sdružení

Názvem sdružení je: Sdružení pro rozvoj mikroregionu Krňany, Teletín, Třebsín, Vysoký Újezd - Mezi řekami, o.s.

Čl. II
Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je:
Krňany 86, okr. Benešov, 257 44

Čl. III
Právní postavení sdružení

Sdružení je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Sdružení působí na celém území České republiky a v rámci evropského regionu, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

Sdružení na základě principu dobrovolnosti sdružuje členy, jejichž společným zájmem je dosažení cíle činnosti sdružení uvedeného v čl. IV.

Čl. IV
Cíl činnosti sdružení

1.Základním cílem činnosti sdružení

je rozvoj a propagace mikroregionu obcí Krňany, Třebsín, Závist, Teletín, Chlistov, Vysoký Újezd.

Cílem je poskytování obecně prospěšných činností ve smyslu občanské společnosti podporující rozvoj potřeb místních obyvatel, propagaci regionu ve spojení s turistickým ruchem s cílem zachování a obnovy historického a kulturního dědictví, ochrany památek a kulturních hodnot a ochrany životního prostředí.

2. Okruhy činnosti sdružení:

·Obnovování původních tradic zemědělského venkova spojených s významnou jahodářkou oblastí na Krňansku, připomenutí činnosti zakladatele jahodářství v Čechách Rudolfa Strimpla, správce statku na Chlistově, podpora historického významu křižovatky keltských cest mezi opidii Hrazany a Závist, či tradice trempských osad jako Proudy, Red River, Údolí ticha a dalších.
·Osvětlovat historii nuceného Vystěhování místního obyvatelstva za 2. světové války v letech 1942 - 45 na soutoku řek Vltavy, Sázavy ve středních Čechách mezi Benešovem, Bystřicí a Sedlčany.
·Zaznamenání historických pamětí zbylých pamětníků, archivace a postupné publikování vzpomínek.
·Sběr podkladů pro výstavy a muzejní činnost. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací o době vystěhování krajiny 1942 - 1945.
·Provoz a vytváření činnosti Senior klubu - Mezi řekami, který bude pomáhat ve zlepšování kvality života obyvatel a pamětníků Vystěhování, přispěje svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů, umožní jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově, který si museli těžce obhájit.
·Tvorba publikací, propagačních tisků, filmů, CD a DVD nosičů, přednášek, seminářů, festivalových setkání mladých lidí z ČR a zahraničí. Pořádání poznávacích zájezdů do obdobných lokalit, spolupráce se zahraničím, tvorba webových stránek s informacemi a vytváření širší publicity o regionu v médiích s cílem vytvářet prostředí porozumění i národnostního soužití.
·Publikace 950 let obce Krňany - k výročí v roce 2011, filmový dokument Vystěhování za 2. světové války - 70. výročí v roce 2012. Společenská akce: Obrazy z dějin regionu.
·Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu.

·Poradenská a osvětová činnost. Pořádání společenských akcí, přednášek.
·Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu a uvedené problematice.
·Příprava informačních a metodických materiálů pro informování a vzdělávání mladé generace.
·Průběžné informování členů a veřejnosti o pořádaných akcích v místních i celostátních médiích.
·Vytváření nových forem rozvoje společenského, ekonomického a turistického využití krajiny na základě forem udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí.

Čl. V
Členství v sdružení

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se přihlásí k cílům činnosti sdružení a prokáže zájem a schopnost se při dodržování těchto stanov na činnosti sdružení aktivně podílet.

O přijetí za člena sdružení rozhoduje představenstvo sdružení na základě písemné přihlášky uchazeče o členství, ve které se uchazeč zaváže dodržovat tyto stanovy. Rozhodnutí představenstva není třeba u členů přípravného výboru.

Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím představenstva podle odstavce 2. O vzniku členství vydá představenstvo sdružení přijatému členu písemné potvrzení o členství (členský průkaz), podepsané předsedou sdružení. Obdobně platí v případě přijetí čestných členů sdružení.

Členství ve sdružení je dobrovolné. Člen sdružení může ze sdružení kdykoliv vystoupit. Členem sdružení přestává být dnem, kdy sdružení doručí písemné oznámení o vystoupení.

Člen sdružení má právo účastnit se na činnosti sdružení, být volen do orgánů sdružení, volit orgány sdružení a rozhodovat o věcech sdružení hlasováním na valné hromadě. Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.

Člen sdružení má povinnost aktivně se účastnit činnosti sdružení, plnit povinnosti podle těchto stanov, platit členské příspěvky (v případě, že budou stanoveny členskou schůzí) a plnit rozhodnutí valné hromady.

Valná hromada může vyloučit ze sdružení člena, který dlouhodobě neplní své povinnosti, zejména se nepodílí na činnosti sdružení nebo je více než 6 měsíců v prodlení s placením členských příspěvků anebo pokud jedná proti zájmu sdružení či poškozuje jeho pověst.

Písemné oznámení o vyloučení se doručuje na poslední známou adresu vyloučeného člena sdružení.

Kromě zániku členství vystoupením nebo vyloučením členství ve sdružení zaniká:

úmrtím, v případě fyzické osoby
zánikem právnické osoby bez právního nástupce
zánikem sdružení.

Čl. VI
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou :

valná hromada
představenstvo
kontrolní rada

Čl. VII
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

Do působnosti valné hromady patří:

volit a odvolávat členy představenstva z členů sdružení; tím není dotčeno ustanovení čl. VIII odst. 4

volit a odvolávat členy kontrolní rady

schvalovat změny stanov sdružení

schvalovat dlouhodobé plány činnosti sdružení

schvalovat výroční zprávu představenstva o činnosti sdružení a jeho hospodaření

rozhodovat o dalších věcech, které si vyhradí.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní nadpoloviční většina všech členů sdružení. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů sdružení.

Pokud se do 30 minut od plánovaného zahájení valné hromady nesejde nadpoloviční většina členů sdružení, je představenstvo oprávněno rozhodnout o tom, že se valná hromada se stejným programem uskuteční o jednu hodinu později oproti plánovanému zahájení. K tomuto rozhodnutí představenstva je třeba souhlas kontrolní rady. Při rozhodování odložené valné hromady k platnému rozhodnutí postačí nadpoloviční většina přítomných členů.

Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Mimořádnou valnou hromadu je povinno svolat, pokud o to písemně požádá alespoň třetina všech členů sdružení nebo pokud tak navrhne kontrolní rada.

Představenstvo pořizuje prezenční listinu na valné hromadě přítomných členů, kteří svou účast potvrzují svými podpisy.

Valná hromada volí prostou většinou hlasů zapisovatele, který pořizuje zápis o valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda sdružení.

Čl. VIII
Představenstvo

Představenstvo je výkonným orgánem sdružení.

Představenstvo rozhoduje o všech věcech sdružení, které nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo kontrolní radě.

Představenstvo má tři členy, kteří musí být členy sdružení.

Členy prvního představenstva se dnem registrace sdružení stávají členové přípravného výboru, kteří ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu sdružení.

Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou na jeho jednání přítomni alespoň dva členové. K rozhodnutí představenstva jsou potřebné alespoň dva hlasy jeho členů.

Představenstvo ze svých členů volí předsedu a místopředsedu sdružení.

Při volbě předsedy nebo místopředsedy sdružení kandidát na tuto funkci nehlasuje. K platnosti volby se vyžaduje souhlas obou dalších členů představenstva.

Schůze představenstva řídí a svolává předseda sdružení. O jednání představenstva se pořizuje zápis, kteří podepisují všichni členové představenstva přítomní na jednání.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Doplňující volba se koná na příští řádné schůzi valné hromady.

Jménem sdružení jednají samostatně předseda sdružení nebo místopředseda sdružení.

Představenstvo vede členskou evidenci a zabezpečuje plnění úkolů sdružení vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Členům představenstva náleží náhrada nákladů jimi účelně vynaložených při výkonu funkce.

Předseda sdružení organizuje činnost sdružení, svolává jednání představenstva a mezi jeho zasedáními řídí činnost sdružení.

Čl. IX
Kontrolní rada

Kontrolní rada je kontrolním a iniciačním orgánem sdružení. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.

Kontrolní rada má 3 členy zvolené valnou hromadou. Členové kontrolní rady nemusí být členy sdružení.

Kontrolní rada je usnášeníschopná, pokud jsou na jejím jednání přítomni alespoň dva . K rozhodnutí kontrolní rady jsou potřebné alespoň dva hlasy jejích členů.

Ze svých členů kontrolní rada volí svého předsedu.

Při volbě předsedy kontrolní rady kandidát na tuto funkci nehlasuje.

Schůze kontrolní rady řídí a svolává předseda. O jednání kontrolní rady se pořizuje zápis, kteří podepisují všichni členové přítomní na jednání.

Člen kontrolní rady může ze své funkce odstoupit. Doplňující volba se koná na příští řádné schůzi valné hromady.

Kontrolní rada spolupracuje s představenstvem při plnění cílů sdružení, předkládá představenstvu své podněty, návrhy a vyjadřuje se k materiálům zpracovávaným představenstvem. Předseda kontrolní rady má právo zúčastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.

Kontrolní rada vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a valné hromadě předkládá zprávu o své činnosti při kontrole hospodaření a jejích výsledcích. Připravuje revizní zprávy a výroční zprávu o hospodaření; tyto předkládá členské schůzi. Jejím funkčním obdobím je jeden rok.

Členové kontrolní rady jsou povinni účastnit se valné hromady sdružení.

Čl. X
Členské příspěvky

Členové sdružení jsou povinni platit členské příspěvky.

O výši příspěvků rozhoduje valná hromada. Pokud výše vybraných příspěvků nepostačuje na úhradu vzniklých nákladů, je představenstvo oprávněno rozhodnout o povinnosti zaplatit mimořádné příspěvky tak, aby pokryly náklady do konání příští valné hromady.

Pokud valná hromada nerozhodne jinak, jsou noví členové povinni splatit členské příspěvky do 10 dnů od vzniku členství.

O zaplacení členského příspěvku vydá sdružení členovi písemné potvrzení.

Čl. XI
Zásady hospodaření

Sdružení je neziskovou organizací a hospodaří se svým majetkem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Příjmy sdružení tvoří zejména:

a)členské příspěvky
b)dotace, dary, granty a jiné příspěvky od státu, Evropské unie, fyzických i právnických osob
c)výnosy vlastního majetku.

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

Sdružení vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Plnění této povinnosti zabezpečuje představenstvo.

O hospodaření sdružení rozhoduje představenstvo.

O stavu majetku a hospodaření sdružení představenstvo předkládá písemnou zprávu valné hromadě jako součást výroční zprávy o činnosti sdružení a jeho hospodaření, kterou schvaluje valná hromada.

Čl. XII
Čestné členství

Představenstvo může jmenovat čestným členem sdružení veřejně známou či společensky významnou osobu, která s jmenováním souhlasí a podporuje základní cíle činnosti sdružení.

Čestné členství není spojeno s členskými právy a povinnostmi podle těchto stanov.

Čestné členství zaniká odvoláním souhlasu čestného člena nebo na základě rozhodnutí představenstva v případě, že čestný člen poškodí dobrou pověst sdružení nebo jedná proti jejímu zájmu.

Čl. XIII
Vznik a zánik sdružení

Sdružení vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky podle § 9 odst. 1, popř. § 8 odst. 5 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Zánik sdružení se řídí ustanoveními § 12 a § 13 zákona č. 83/1990 Sb.

Valná hromada 2011
Valná hromada za rok 2011 - Sdružení Mezi řekami, kontrola hospodaření>